Leveringsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Geboortekliniek Den Haag afgesloten zorgovereenkomsten.

Inschrijving

Inschrijving voor Geboortekliniek Den Haag kan op twee manieren geschieden, te weten schriftelijk of digitaal. De cliënt kan zich schriftelijk aanmelden middels een door de Geboortekliniek Den Haag vastgesteld inschrijfformulier. Na ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden. De cliënt kan zich tevens online inschrijven via de website www.geboortekliniek.nl. Inschrijving geschiedt op deze wijze door het online invullen en versturen van het formulier op de website. Door het versturen van het formulier verklaart de cliënt akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De Geboortekliniek Den Haag stuurt per post een bevestiging van de inschrijving aan de cliënt. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand met betrekking tot afname van kraamzorg bij Geboortekliniek Den Haag.

Te leveren zorg

 • Geboortekliniek Den Haag biedt zorg op maat.
 • Het aantal uren kraamzorg wordt in overleg met de cliënt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. De geleverde uren zorg, buiten de geïndiceerde uren, die niet door de verzekeraar worden vergoed worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Er wordt een wettelijke eigen bijdrage in rekening gebracht bij de cliënt per geleverd uur zorg. Per jaar wordt deze bijdrage vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Tarieven

 • De NZa bepaalt ieder jaar de tarieven voor kraamzorg en poliklinisch bevallen.
 • Geboortekliniek Den Haag incasseert aan het einde van het verblijf de eigen bijdrage en de overige kosten die gemaakt zijn tijdens het verblijf (o.a. maaltijden en materiaalgebruik). Cliënten kunnen de factuur bij de receptie voldoen middels het gebruik van de pinautomaat of een contante betaling.

Aansprakelijkheid

Bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een kraamverzorgende zijn veroorzaakt kan Geboortekliniek Den Haag aansprakelijk worden gesteld.
Een melding van schade dient binnen 72 uur schriftelijk te worden ingediend bij Geboortekliniek Den Haag.

 • Het eigen risico bedraagt € 60,00 per schadegeval.
 • Bij schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, kan Geboortekliniek Den Haag niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De kraamverzorgende mogen alleen werken met veilige apparatuur/materialen en toebehorende veilige aansluitingen.

ARBO-richtlijnen (Arbeids Omstandigheden Wet)

 • Geboortekliniek Den Haag werkt volgens de ARBO- richtlijnen. Deze richtlijnen zijn verkrijgbaar bij Geboortekliniek Den Haag.

Geheimhouding en Privacy

 • Kraamverzorgenden hebben een beroepsgeheim.
 • De registratie van persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt verstaan; discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang en/of seksuele intimidatie.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt en wordt u de toegang tot het pand ontzegd.
 • Geboortekliniek Den Haag  hanteert een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld zoals verplicht is gesteld door het ministerie van VWS.

Klachten

 • Binnen 10 dagen na beëindiging van de zorg dient een eventuele klacht over de organisatie en/of zorgverlening schriftelijk te worden gemeld.
 • Binnen veertien dagen na ontvangst van de melding wordt de klacht verwerkt aan de hand van het formulier Melding Ter Verbetering.
 • Men kan zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van Geboortekliniek Den Haag of de tot daartoe bevoegde rechtbank bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht.
 • Een kopie van de klachtenprocedure is opvraagbaar bij Geboortekliniek Den Haag.

Verstrekking volmachten

 • Kraamverzorgenden mogen geen gebruik maken van bankpassen, codes en/of creditcards van de cliënt. Bij overtreding hiervan is Geboortekliniek Den Haag niet aansprakelijk.

Overige

 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het gehele gebouw waarin Geboortekliniek Den Haag is gevestigd is een rookvrije ruimte.
 • De kamerinventaris wordt bij aankomst in de Geboortekliniek met de cliënt doorlopen. Hiervoor wordt afgetekend door cliënt en medewerker. Wanneer inventaris ontbreekt of schade heeft opgelopen, worden de kosten hiervoor verhaald bij de cliënt